PUM_220.jpg

O egzaminie z biologii

Matura z biologii może być zdawana jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z biologii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z zestawu tablic wspólnego dla trzech przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii i fizyki, oraz prostego kalkulatora.

Wyniki

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z biologii – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z biologii był jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował zdający, po czym nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej.

Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny z biologii zawiera około 20-25 zadań. Przy numerze każdego z nich podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 4
Polityka Prywatności